Private classes

We offer also private classes of those japanese martial arts or martial arts´s systems.

Koryukai Bujutsu

Toyama Ryu Battojutsu

Nihon Jujutsu

Anazawa Ryu naginatajutsu

Keishi Ryu

Shinmen Nito Ryu

Shinto Munen Ryu

Niten Ichi Ryu

Muso Jikiden Eishin Ryu iaijutsu

Ninjutsu/Bujutsu

Gyokko Ryu Koshi Jutsu

Koto Ryu Koppo Jutsu

Kukishinden Ryu Daken Taijutsu

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu

Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu

Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu

Togakure Ryu Ninjutsu

Gikan Ryu Koppo Jutsu

Ninjutsu for kids – 6-14 years old – Ninja Kids

Meifu Shinkage Ryu shurikenjutsu

Meifu Shinkage Ryu fundo kusari

Meifu Shinkage Ryu Shokenjutsu

Mugai Ryu Iaido

Mugai Ryu Kenjutsu

Genko Nito Ryu

Self defense for adult – from 15 years old

self defense for women and girls

Price of private class – by agreement

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.