Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu se Soke Kajiya Takanorim – 13. – 17. srpna 2014 – Senec – Slovensko

12-Srp-2014 20:32, SONY DSLR-A350, 3.5, 18.0mm, 0.05 sec, ISO 800
13-Srp-2014 08:12, SONY DSLR-A350, 4.5, 150.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 08:36, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 08:56, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 08:58, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 09:05, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 09:06, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 09:08, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 09:24, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 10:26, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 10:30, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 10:33, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 10:44, SONY DSLR-A350, 5.6, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 10:56, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 10:59, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 11:00, SONY DSLR-A350, 4.5, 26.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 11:12, SONY DSLR-A350, 5.6, 24.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 11:12, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 11:13, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 11:14, SONY DSLR-A350, 9.0, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:10, SONY DSLR-A350, 6.3, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:11, SONY DSLR-A350, 10.0, 20.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:12, SONY DSLR-A350, 5.6, 20.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:14, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:16, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:22, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:24, SONY DSLR-A350, 6.3, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:26, SONY DSLR-A350, 6.3, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:32, SONY DSLR-A350, 5.6, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 5.6, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 5.6, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 5.6, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:35, SONY DSLR-A350, 5.6, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:35, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:37, SONY DSLR-A350, 8.0, 26.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:37, SONY DSLR-A350, 6.3, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:37, SONY DSLR-A350, 5.6, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 14:38, SONY DSLR-A350, 5.6, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 14:38, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
13-Srp-2014 19:26, SONY DSLR-A350, 4.5, 18.0mm, 0.05 sec, ISO 800
 
13-Srp-2014 19:27, SONY DSLR-A350, 3.5, 18.0mm, 0.05 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:17, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:18, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
14-Srp-2014 08:19, SONY DSLR-A350, 5.6, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:19, SONY DSLR-A350, 4.0, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:29, SONY DSLR-A350, 5.6, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
14-Srp-2014 08:35, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:36, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:43, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
14-Srp-2014 08:44, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:45, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 08:49, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
14-Srp-2014 08:52, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 14:10, SONY DSLR-A350, 5.0, 28.0mm, 0.02 sec, ISO 100
14-Srp-2014 14:10, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.008 sec, ISO 250
 
14-Srp-2014 14:12, SONY DSLR-A350, 5.6, 60.0mm, 0.01 sec, ISO 200
14-Srp-2014 14:13, SONY DSLR-A350, 6.3, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 100
14-Srp-2014 14:21, SONY DSLR-A350, 5.6, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 100
 
14-Srp-2014 14:25, SONY DSLR-A350, 6.3, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 100
14-Srp-2014 14:31, SONY DSLR-A350, 16.0, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 14:34, SONY DSLR-A350, 20.0, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
14-Srp-2014 14:36, SONY DSLR-A350, 20.0, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
14-Srp-2014 18:58, SONY DSLR-A350, 4.5, 24.0mm, 0.125 sec, ISO 400
14-Srp-2014 18:59, SONY DSLR-A350, 3.5, 18.0mm, 0.05 sec, ISO 400
 
15-Srp-2014 14:25, SONY DSLR-A350, 8.0, 70.0mm, 0.004 sec, ISO 100
15-Srp-2014 14:27, SONY DSLR-A350, 6.3, 28.0mm, 0.01 sec, ISO 100
15-Srp-2014 14:32, SONY DSLR-A350, 6.3, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 100
 
15-Srp-2014 14:40, SONY DSLR-A350, 25.0, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
15-Srp-2014 14:41, SONY DSLR-A350, 25.0, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
15-Srp-2014 17:04, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.01 sec, ISO 200
 
15-Srp-2014 19:04, SONY DSLR-A350, 4.0, 22.0mm, 0.04 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:24, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:36, SONY DSLR-A350, 6.3, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
16-Srp-2014 09:38, SONY DSLR-A350, 6.3, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:38, SONY DSLR-A350, 6.3, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:45, SONY DSLR-A350, 13.0, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
16-Srp-2014 09:50, SONY DSLR-A350, 5.6, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:50, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:56, SONY DSLR-A350, 5.6, 50.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
16-Srp-2014 09:57, SONY DSLR-A350, 5.6, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:57, SONY DSLR-A350, 5.6, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 09:59, SONY DSLR-A350, 5.6, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
16-Srp-2014 10:05, SONY DSLR-A350, 8.0, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 10:19, SONY DSLR-A350, 8.0, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 10:28, SONY DSLR-A350, 5.6, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
16-Srp-2014 10:28, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 10:30, SONY DSLR-A350, 9.0, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
16-Srp-2014 19:13, SONY DSLR-A350, 3.5, 18.0mm, 0.033 sec, ISO 400
 
16-Srp-2014 19:15, SONY DSLR-A350, 3.5, 18.0mm, 0.05 sec, ISO 400
16-Srp-2014 21:01, SONY DSLR-A350, 6.3, 70.0mm, 0.1 sec, ISO 400
17-Srp-2014 08:43, SONY DSLR-A350, 7.1, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 08:45, SONY DSLR-A350, 9.0, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 09:14, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 09:14, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 09:16, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 09:22, SONY DSLR-A350, 5.6, 30.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 10:30, SONY DSLR-A350, 11.0, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 10:35, SONY DSLR-A350, 6.3, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 10:42, SONY DSLR-A350, 9.0, 55.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 10:43, SONY DSLR-A350, 8.0, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 10:44, SONY DSLR-A350, 9.0, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 10:45, SONY DSLR-A350, 8.0, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 10:52, SONY DSLR-A350, 5.6, 70.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 11:04, SONY DSLR-A350, 7.1, 60.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:12, SONY DSLR-A350, 10.0, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:24, SONY DSLR-A350, 8.0, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 11:24, SONY DSLR-A350, 7.1, 45.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:26, SONY DSLR-A350, 6.3, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:28, SONY DSLR-A350, 10.0, 18.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 11:30, SONY DSLR-A350, 5.6, 35.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:30, SONY DSLR-A350, 5.6, 40.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:32, SONY DSLR-A350, 4.5, 28.0mm, 0.013 sec, ISO 800
 
17-Srp-2014 11:37, SONY DSLR-A350, 7.1, 24.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 11:37, SONY DSLR-A350, 6.3, 20.0mm, 0.013 sec, ISO 800
17-Srp-2014 14:31, SONY DSLR-A350, 5.0, 18.0mm, 0.02 sec, ISO 100