Training with Nakagawa Sensei – 8th dan Hanshi Toyama Ryu in our dojo – 9th July 2015 – Prague

09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 100
09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 100
09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 100
 
09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 200
09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 200
09-Jul-2015 18:53, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 100
 
09-Jul-2015 19:15, HUAWEI G620S-L01, 2.0, 2.93mm, 0.03 sec, ISO 100