Contact

KŌRYŪKAI – PRAGUE – CZECH REPUBLIC

Shihan Filip Bartos

Kaicho Koryukai Bujutsu

Shihan Bujinkan Honbu Dojo

Shibucho Meifu Shinkage Ryu

Shibucho Mugai Ryu Iaido

Prague
Czech Republic

WE SPEAK ENGLISH FLUENTLY !!!

tel.: +420 736 534 469

e-mail: filip@bujin.cz

www.bujin.cz

www.meifushinkageryu.cz

www.ninja-kids.cz

www.koryukai.cz

www.koryu.cz

www.iaido-koeln.de/koryukai-prague

If you have interest to open branch or Keikokai of our KŌRYŪKAI or branch or Keikokai each martial art in Your city or country don´t hesitate to contact me.

As well if you have interest to organize trainings or seminar in Your city or country.